Pressing®
Pomaže u olakšanju alergijskih simptoma.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 • Šta je lek Pressing® i čemu je namenjen?
  Lek Pressing tablete pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici (blokatori H1 receptora). Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.
  Lek Pressing tablete ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koji karakteriše kijanje, curenje iz nosa, ili svrab i osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab očiju.
  Lek Pressing tablete se primenjuju i za ublažavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije (koprivnjače) koju karakteriše svrab i crvenilo.
 • Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pressing®?
  Lek Pressing ne smete uzimati:

  • ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Pressing tablete:
  • ukoliko imate teško oboljenje jetre
  • ukoliko treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, nemojte uzimati lek Pressing tablete najmanje dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može imati uticaja na rezultate testova.

  Drugi lekovi i Pressing

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

  Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:
  • Može nastati potencijalna interakcija sa svim poznatim inhibitorima CYP3A4 ili CYP2D6, što dovodi do povećanja koncentracije loratadina u plazmi i povećane mogućnosti pojave neželjenih dejstava.
  • Porast koncentracije loratadina u plazmi je prijavljen nakon istovremene primene sa ketokonazolom (lek za lečenje gljivičnih infekcija), eritromicinom (antibiotik) i cimetidinom (lek za lečenje čira), ali bez klinički značajnih promena (uključujući i elektrokardiografske).

  Uzimanje leka Pressing sa hranom, pićima i alkoholom

  Lek Pressing se može uzimati bez obzira na vreme obroka.
  Lek Pressing ne pojačava efekte alkoholnih pića.

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Ne treba uzimati lek Pressing za vreme trudnoće.
  Ne treba uzimati lek Pressing u periodu dojenja s obzirom na to da se loratadin izlučuje u majčino mleko.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Pressing tablete nema ili ima zanemarljivo mali uticaj na upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. Međutim, veoma retko, neki ljudi mogu osetiti pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

  Lek Pressing sadrži laktozu

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
 • Kako se uzima lek Pressing®?
  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmacetom.

  Odrasli
  Jedna tableta jednom dnevno.

  Pedijatrijska populacija
  Deca uzrasta 6 godina i starija sa telesnom masom većom od 30 kg
  Jedna tableta jednom dnevno.
  Za adekvatno doziranje kod dece mlađe od 6 godina ili čija je telesna masa manja od 30 kg i manja, dostupne su pogodnije farmaceutske formulacije.

  Deca mlađa od 2 godine
  Zbog nedostupnosti podataka, bezbedna primena i efikasnost loratadin tableta nije utvrđena.

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre
  Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, propisuju se manje inicijalne doze zbog smanjenih vrednosti klirensa loratadina.
  Kod odraslih i dece telesne mase veće od 30 kg preporučuje se početna doza od 10 mg loratadina svakog drugog dana.

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega
  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ili starijih nije potrebno posebno prilagođavanje doze leka.

  Starije osobe
  Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.

  Oralna primena
  Lek se može uzeti nezavisno od obroka.

  Ako ste uzeli više leka Pressing nego što treba

  Uzimajte lek Pressing tablete samo kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više tableta leka Pressing nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Pressing tablete prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog srčanog rada i glavobolje.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pressing

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu!

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pressing

  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 • Moguća neželjena dejstva
  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
  Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod odraslih i adolescenata su: pospanost, glavobolja, pojačan apetit i nesanica.

  Veoma retko su zabeleženi slučajevi teških alergijskih reakcija (uključujući angioedem i anafilaktičku reakciju), vrtoglavice, grčevi (konvulzije), ubrzan ili nepravilan rad srca, mučnina, suva usta, zapaljenje sluzokože želuca (gastritis), poremećaj funkcije jetre, sitnozrnastog osipa, gubitka kose i osećaja umora.

  Nepoznata učestalost: povećanje telesne mase.

  Najčešće zabeležena neželjena dejstva kod dece uzrasta od 2 do 12 godina su: glavobolja, uznemirenost i osećaj umora.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
  Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
  Nacionalni centar za farmakovigilancu
  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
  Republika Srbija
  website: www.alims.gov.rs
  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
 • Kako čuvati lek Pressing®?
  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Pressing tablete, posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon („Važi do”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek Pressing tablete, ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.
 • Sadržaj pakovanja i ostale informacije
  Šta sadrži lek Pressing

  Aktivne supstance su:

  Jedna tableta sadrži:
  loratadin 10 mg

  Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K 30; polisorbat 80; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; talk; magnezijum-stearat

  Kako izgleda lek Pressing i sadržaj pakovanja

  Lek Pressing tablete su okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa podeonom linijom na jednoj strani.
  Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

  Unutrašnje pakovanje je blister (Al/PVC folija) sa 10 tableta po 10 mg.
  Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister sa 10 tableta i Uputstvo za lek.

  Nosilac dozvole i proizvođač

  HEMOFARM AD VRŠAC
  Beogradski put b.b. Vršac, Republika Srbija

  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Mart, 2019.

  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

  Broj i datum dozvole:

  515-08-00137-2020-3