Pressing®
Pomaže u olakšanju alergijskih simptoma.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 • Šta je lek Pressing® sirup i čemu je namenjen?
  Lek Pressing sirup sadrži aktivnu supstancu loratadin koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici (blokatori H1 receptora). Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.

  Lek Pressing sirup se koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koji karakteriše kijanje, curenje iz nosa, svrab, osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab u očima kod odraslih i dece starije od 2 godine.

  Lek Pressing sirup se takođe može upotrebiti za ublažavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije (koprivnjače) koju karakteriše svrab i crvenilo.
 • Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pressing® sirup?
  Lek Pressing sirup ne smete uzimati:

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Pressing sirup:
  • Ukoliko imate teško oboljenje jetre
  • Ukoliko treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, nemojte uzimati lek Pressing sirup najmanje dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može imati uticaja na rezultate testova.

  Deca:

  Nemojte davati lek Pressing sirup deci mlađoj od 2 godine.

  Drugi lekovi i Pressing sirup

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

  Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:
  • Može nastati potencijalna interakcija sa svim poznatim inhibitorima CYP3A4 ili CYP2D6, što dovodi do povećanja koncentracije loratadina u plazmi i povećane mogućnosti pojave neželjenih dejstava.
  • Porast koncentracije loratadina u plazmi je prijavljen nakon istovremene primene sa ketokonazolom, eritromicinom, cimetidinom, ali bez klinički značajnih promena (uključujući i elektrokardiografske).

  Uzimanje leka Pressing sirup sa hranom, pićima i alkoholom

  Lek Pressing sirup se može uzimati bez obzira na vreme obroka.
  Lek Pressing sirup, ne pojačava efekte alkoholnih pića.

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
  Kao mera predostrožnosti preporučuje se izbegavanje uzimanja leka Pressing sirup za vreme trudnoće.

  Ne treba uzimati lek Pressing u periodu dojenja s obzirom na to da se loratadin izlučuje u majčino mleko.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Pressing sirup nema ili ima zanemarljivo mali uticaj na upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. Međutim, veoma retko, neki ljudi mogu osetiti pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

  Lek Pressing sirup sadrži saharozu i propilenglikol

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Lek Pressing sirup sadrži i propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože. Može uzrokovati alkoholu slične simptome.
 • Kako se uzima lek Pressing® sirup?
  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Odrasli i deca starija od 12 godina
  10 mL (10 mg) sirupa jednom dnevno.

  Pedijatrijska populacija
  Kod dece od 2 do 12 godina doziranje se određuje prema telesnoj masi:
  Deca telesne mase veće od 30 kg: 10 mL (10 mg) sirupa jednom dnevno.
  Deca telesne mase 30 kg ili manje: 5 mL (5 mg) sirupa jednom dnevno.
  Efikasnost i bezbednost leka Pressing nije utvrđena kod dece mlađe od 2 godine. Odgovarajući podaci nisu dostupni.

  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre
  Pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije jetre treba da uzimaju manju početnu dozu leka, jer mogu imati smanjen klirens loratadina. Odraslima i deci telesne mase veće od od 30 kg preporučuje se početna doza od 10 mL (10 mg) svaki drugi dan, dok se deci telesne mase 30 kg ili manje preporučuje početna doza od 5 mL (5 mg) svaki drugi dan.

  Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega
  Nije potrebno prilagođavati doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega.

  Stariji pacijenti
  Nije potrebno prilagođavati doze kod starijih pacijenata.

  Način primene
  Oralna upotreba.
  Sirup se može uzimati nezavisno od obroka.

  Ako ste uzeli više leka Pressing sirup nego što treba
  Uzimajte lek Pressing sirup samo kako Vam je propisano. Ako ste uzeli dozu veću od preporučene, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod predoziranja, ali se mogu javiti glavobolja, ubrzan srčani rad ili pospanost.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pressing sirup
  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.
  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu!

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pressing sirup
  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 • Moguća neželjena dejstva
  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):
  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):
  Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod odraslih i adolescenata su: pospanost, glavobolja, pojačan apetit i nesanica.

  Veoma retko su zabeleženi slučajevi teških alergijskih reakcija (uključujući angioedem i anafilaktičku reakciju), vrtoglavice, grčevi (konvulzije), ubrzan ili nepravilan rad srca, mučnina, suva usta, zapaljenje sluzokože želuca (gastritis), poremećaj funkcije jetre, sitnozrnastog osipa, gubitka kose i osećaja umora.

  Nepoznata učestalost: povećanje telesne mase.

  Najčešće zabeležena neželjena dejstva kod dece uzrasta od 2 do 12 godina su: glavobolja, uznemirenost i osećaj umora.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
  Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
  Nacionalni centar za farmakovigilancu
  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
  Republika Srbija
  website: www.alims.gov.rs
  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
 • Kako čuvati lek Pressing® sirup?
  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Pressing sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon („Važi do”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
  Nakon prvog otvaranja sirup je stabilan 28 dana ako se čuva na temperaturi do 25°C.

  Lek Pressing sirup ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.
 • Sadržaj pakovanja i ostale informacije
  Šta sadrži lek Pressing sirup

  Aktivna supstanca je:
  5 mL sirupa sadrži: loratadin 5 mg

  Pomoćne supstance su:
  Glicerol, propilenglikol, saharoza, natrijum-benzoat (E 211), limunska kiselina, monohidrat; dinatrijum-edetat, aroma trešnje, voda prečišćena.

  Kako izgleda lek Pressing sirup i sadržaj pakovanja?

  Bistar, bezbojan do slabo žućkast rastvor, kiselog ukusa, mirisa na voće.
  Unutrašnje pakovanje je staklena boca, smeđe boje, (tip III hidrolitičke otpornosti) zatvorena polietilenskim ili polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za decu sa plastičnom kašikom za doziranje, graduisanom na zapremine od 2,5 mL i 5 mL.
  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena boca smeđe boje, plastična kašika za doziranje, graduisana na zapremine od 2,5 mL i 5 mL i Uputstvo za lek.

  Nosilac dozvole i proizvođač
  Nosilac dozvole
  HEMOFARM AD BEOGRAD, Beogradski put bb, Vršac

  Proizvođač
  HEMOFARM AD BEOGRAD, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Oktobar, 2018.

  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

  Broj i datum dozvole:

  515-01-05143-17-001 od 26.10.2018.