Lek Pressing<sup>®</sup> , 5 mg/5 mL, sirup se koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koji karakteriše kijanje, curenje iz nosa, svrab, osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab u očima kod odraslih i dece starije od 2 godine.
Pressing®, 5 mg/5 mL, sirup
Lek Pressing sirup se koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koju karakteriše kijanje, curenje iz nosa, svrab, osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab u očima kod odraslih i dece starije od 2 godine.

Lek Pressing sirup se takođe može upotrebiti za ublažavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije (koprivnjače) koju karakteriše svrab i crvenilo.
 • Šta je lek Pressing® sirup i čemu je namenjen?
  Lek Pressing sirup sadrži aktivnu supstancu loratadin koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici (blokatori H1 receptora). Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.

  Lek Pressing sirup se koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa alergijskim rinitisom (polenskom kijavicom), koji karakteriše kijanje, curenje iz nosa, svrab, osećaj nadraženosti u nosu, peckanje i svrab u očima kod odraslih i dece starije od 2 godine.

  Lek Pressing sirup se takođe može upotrebiti za ublažavanje simptoma hronične idiopatske urtikarije (koprivnjače) koju karakteriše svrab i crvenilo.
 • Kako se uzima lek Pressing® sirup?
  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Odrasli i deca starija od 12 godina
  10 mL (10 mg) sirupa jednom dnevno.

  Pedijatrijska populacija
  Kod dece od 2 do 12 godina doziranje se određuje prema telesnoj masi:
  Deca telesne mase veće od 30 kg: 10 mL (10 mg) sirupa jednom dnevno.
  Deca telesne mase 30 kg ili manje: 5 mL (5 mg) sirupa jednom dnevno.
  Efikasnost i bezbednost leka Pressing nije utvrđena kod dece mlađe od 2 godine. Odgovarajući podaci nisu dostupni.

  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre
  Pacijenti sa teškim oštećenjem funkcije jetre treba da uzimaju manju početnu dozu leka, jer mogu imati smanjen klirens loratadina. Odraslima i deci telesne mase veće od od 30 kg preporučuje se početna doza od 10 mL (10 mg) svaki drugi dan, dok se deci telesne mase 30 kg ili manje preporučuje početna doza od 5 mL (5 mg) svaki drugi dan.

  Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega
  Nije potrebno prilagođavati doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega.

  Stariji pacijenti
  Nije potrebno prilagođavati doze kod starijih pacijenata.

  Način primene
  Oralna upotreba.
  Sirup se može uzimati nezavisno od obroka.

  Ako ste uzeli više leka Pressing sirup nego što treba
  Uzimajte lek Pressing sirup samo kako Vam je propisano. Ako ste uzeli dozu veću od preporučene, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod predoziranja, ali se mogu javiti glavobolja, ubrzan srčani rad ili pospanost.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pressing sirup
  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.
  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadomestili propuštenu dozu!

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pressing sirup
  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 • Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pressing® sirup?
  Lek Pressing sirup ne smete uzimati:

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Pressing sirup:
  • Ukoliko imate teško oboljenje jetre
  • Ukoliko treba da uradite bilo kakve kožne alergijske testove, nemojte uzimati lek Pressing sirup najmanje dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može imati uticaja na rezultate testova.

  Deca:

  Nemojte davati lek Pressing sirup deci mlađoj od 2 godine.

  Drugi lekovi i Pressing sirup

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

  Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:
  • Može nastati potencijalna interakcija sa svim poznatim inhibitorima CYP3A4 ili CYP2D6, što dovodi do povećanja koncentracije loratadina u plazmi i povećane mogućnosti pojave neželjenih dejstava.
  • Porast koncentracije loratadina u plazmi je prijavljen nakon istovremene primene sa ketokonazolom, eritromicinom, cimetidinom, ali bez klinički značajnih promena (uključujući i elektrokardiografske).

  Uzimanje leka Pressing sirup sa hranom, pićima i alkoholom

  Lek Pressing sirup se može uzimati bez obzira na vreme obroka.
  Lek Pressing sirup, ne pojačava efekte alkoholnih pića.

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
  Kao mera predostrožnosti preporučuje se izbegavanje uzimanja leka Pressing sirup za vreme trudnoće.

  Ne treba uzimati lek Pressing u periodu dojenja s obzirom na to da se loratadin izlučuje u majčino mleko.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Pressing sirup nema ili ima zanemarljivo mali uticaj na upravljanje vozilom i rukovanje mašinama. Međutim, veoma retko, neki ljudi mogu osetiti pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

  Lek Pressing sirup sadrži saharozu i propilenglikol

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Lek Pressing sirup sadrži i propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože. Može uzrokovati alkoholu slične simptome.